Beleidsplan 2023/2024

Stichting Kamermuziek Zelhem

Inleiding
De Stichting Kamermuziek Zelhem is opgericht in 2006.

Op 19 augustus 2020 werden de statuten van de stichting aangepast.

De stichting komt voort uit de Zelhemse afdeling ”Kunst in de Kamer”, die al vanaf 1971 concerten in Zelhem organiseerde. Een eigen programmering en het grote aantal bezoekers is reden geweest voor het oprichten van een eigen stichting kamermuziek.
Een goede akoestiek, de hoge kwaliteit van het gebodene, de milde toegangsprijs en de intieme informele sfeer dragen bij tot het succes van de concerten. Musici van grote naam en faam naast aanstormend talent en een programmering van Bach tot eigentijds, maken de concerten een belevenis van de eerste orde.
Om enkele namen te noemen van kunstenaars die in Zelhem hebben opgetreden: Pauline Oostenrijk, Janine Jansen, Liza Ferschtman, Louis Andriessen, Quirine Viersen, Eleonore Pameijer, Lenneke Ruiten, Ralph van Raat, Matangi Kwartet, Mondriaan kwartet, Klara Würtz, Calefax Rietensemble, Lavinia Meijer, Lucie Horsch, Hannes Minnaar, Maarten Koningberger.
De zes concerten worden gegeven in sociaal-cultureel centrum “DE BRINK” op zondagavond.
Kamermuziekliefhebbers uit de gehele regio weten tot onze vreugde op zondagavond  de weg te vinden naar Zelhem.

Strategie

  1. Missie

De Stichting Kamermuziek Zelhem wil door het organiseren van culturele activiteiten een bijdrage leveren aan het vergroten van het culturele aanbod in de Gemeente Bronckhorst en omgeving.

  • Doelstelling
    De doelstelling van de Stichting Kamermuziek Zelhem is het stimuleren van kamermuziek in en rond Zelhem en verder al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt.

Zij tracht haar doel te bereiken door het organiseren van zes concerten in het sociaal-cultureel centrum “DE BRINK” te Zelhem.
Uitgangspunten hierbij zijn dat:
 – het cultureel niveau zo hoog mogelijk is;
–   de concerten voor een breed publiek toegankelijk moeten zijn door de     toegangsprijs zo laag mogelijk te houden; voor jongeren tot 16 jaar is de entree gratis om hen op jonge leeftijd vertrouwd te maken met klassieke muziek.
– het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Op de muziekavonden staan zowel de muziek als het woord centraal in de vorm van informatie over de uit te voeren composities en de componisten.

  • Werkzaamheden
    De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

– het samenstellen van jaarprogramma’s die voldoen aan de criteria zoals gesteld in de doelstelling.

– het verwerven en beheren van financiële middelen om de activiteiten mogelijk te maken. Deze financiële middelen zullen volledig worden aangewend voor het bevorderen, realiseren en in stand houden van alle activiteiten van de stichting.

4.  Beleid
1. Werving van gelden

De werkzaamheden van de stichting zijn naast het werven en behouden van sponsors, mede gericht op het werven van gelden van particulieren die de Stichting een warm hart toedragen. In eerste instantie zal het werven geschieden onder de vaste bezoekers van de Stichting Kamermuziek Zelhem.

Bij het Fonds Podiumkunsten werd voor de jaren 2021 en 2022 een subsidieaanvraag ingediend en toegekend.
Op 19 augustus 2020 werd de stichting aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.
Dit biedt extra mogelijkheden voor particulieren om de stichting te steunen door middel van het doen van giften. Informatie hierover zal worden vermeld in de jaarbrochure van de Stichting Kamermuziek Zelhem. Deze informatie komt ook beschikbaar op de website van de stichting.  Abonnementhouders en belangstellenden worden via een brief op de hoogte gesteld van de mogelijkheden tot het doen van een gift.
Verder wordt via de lokale media-aandacht besteed aan de activiteiten van de stichting zodat alle inwoners van de Gemeente Bronckhorst en omstreken hiervan kennis kunnen nemen.

2. Beheer van fondsen en vermogen
Het bestuur van de Stichting Kamermuziek Zelhem bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee bestuursleden.

Voorzitter
Johan de Boer
Datum in functie 28-04-2006

Algemeen bestuurslid met PR taken

Renée de Haan
Datum in functie 28-04-2006

Penningmeester

Jopie Pera
Datum in functie 01-12-2011

Secretaresse

Carla Elschot
Datum in functie 01-02-2018

Algemeen bestuurslid

Erik Muller
Datum in functie 01-11-2018

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
De fondsen van de Stichting Kamermuziek Zelhem zijn bescheiden.
De stichting beheert de rekening NL50RABO0374717818, een rekening courant voor de lopende zaken en een spaarrekening NL23RABO3175669255.  

3. Besteding van fondsen en vermogen
Een gedeelte van extra middelen zal worden aangewend om een muzikaal evenement of een bijzondere kunstenaar te laten optreden waarvan de kosten het normale budget te boven gaan. De algemene kosten worden zo laag mogelijk gehouden.

4. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslag en contactgegevens

De Stichting Kamermuziek Zelhem is een stichting en is ingeschreven te Arnhem onder nummer 09160561.
Het RSIN-nummer van de Stichting is 816877154.

Het laatste jaarverslag zal worden gepubliceerd op de website en kan door belangstellenden worden gedownload.
Zie https://www.kamermuziekzelhem.nl/

Contacten met de Stichting verlopen via het secretariaat: Carla Elschot, carlaelschot@chello.nl of Brinkweg 37, 7021 BV Zelhem (tel 0314-622404).